Informácie na škol. rok 2023/2024

                                  Informácie pre rodičov stravujúcich detí

                                       - ZŠ Sídlisko II a Spojená škola

                                                Platí od 1.9.2024

O dotáciu na stravu je nutné požiadať najneskôr do 9.septembra v kancelárii ŠJ:

písomne – formulár ´´ Žiadosť o dotáciu - Návratka´´

V prípade, že sa rozhodnete o dotáciu požiadať po 9.septembri, je možné dotáciu využívať až v nasledujúcom mesiaci. O dotáciu je možné požiadať v priebehu roka, ale vždy do 9. v mesiaci na aktuálny mesiac. (napríklad: požiadate o dotáciu 10. septembra, ale využívať ju budete môcť až od 1.októbra). Žiadosť o dotáciu treba požiadať v kancelárii ŠJ.

Dieťa má nárok na dotovanú stravu len v prípade, keď je v škole. Rodič/zákonný zástupca je povinný dieťa z obeda vyhlásiť v prípade, že sa vyučovania nezúčastní. Ak svoje dieťa v čas nevyhlási (najneskôr do 8h ráno), taký obed mu bude vyúčtovaný v plnej výške podľa kategórie dieťaťa z jeho depozitu. V prípade minutia depozitu je rodič/zákonný zástupca povinný opäť depozit uhradiť.

Úhrada za stravu pre dieťa S DOTÁCIOU

Do 10. septembra 2024 musí mať žiak na účte depozit vo výške 30€.

I. stupeň: dotácia (stravník nedopláca nič)

II. stupeň: dotácia (stravník nedopláca nič)

Platí pre Spojenú školu:

MŠ - posledný ročník –" predškoláci" – (stravník dopláca za desiaty a olovranty)

Desiata - 0,45€

Obed - dotácia (stravník nedopláca nič)

Olovrant - 0,35€ Spolu 0,80€ x 20 dní = 16,-€

Úhrada za stravu detí MŠ vždy do 10. v mesiaci podľa rozpisu dátumov úhrad

Žiaci stredných škôl a MŠ vo veku od 2 – 5 rokov nemajú nárok na dotáciu

Úhrada za stravu pre dieťa BEZ DOTÁCIE alebo v prípade včas neodhlásenej stravy v čase neprítomnosti dieťaťa v skole (Platby sú podľa konkrétnych kategórií)

I. stupeň (žiaci 1. – 4.ročníka) 1,80€ /1 obed Spolu 1,80€ x 20 dní = 36,-

II. stupeň (žiaci 5. – 9.ročníka) 2,-€ / 1 obed Spolu 2,-€ x 20 dní = 40,-€

III. stupeň (žiaci stredných škôl) 2,20€/ 1 obed Spolu 2,20 € x 20 dní = 44,-€

Desiata - 0,45€

Obed - 1,40€

Olovrant - 0,35€ Spolu 2,20€ x 20 dní = 44,-€

Spolu - 2,20€

Každý stravník musí mať uhradenú stravu mesiac dopredu, do 10. dňa v mesiaci, ináč sa pozastavia obedy

Dátumy úhrad

Do 10. septembra 2024 - za september, október 2024

Do 10.októbra 2024 - za november 2024

Do 10.novembra2024 - za december 2024

Do 10.decembra2024 - za január 2025

Do 10.januára 2025 - za február 2025

Do 10.februára 2025 - za marec 2025

Do 10.marca 2025 - za apríl 2025

Do 10.apríla 2025 - za máj 2025

Do 10.mája 2025 - za jún 2025

V júni sa strava už neuhrádza

V júli - vrátenie preplatkov . Ak rodič nepožiada o vrátenie celého preplatku, bude mu ponechaný depozit na nový školský rok vo výške 50€. Zvyšné finančné prostriedky budú vrátené na číslo účtu uvedené v zápisnom lístku.

Za stravu bez dotácie je možné uhradiť aj jednorázovo za 10 mesiacov.

Diétne stravovanie

Školská jedáleň neposkytuje diétne stravovanie.

V prípade, že vaše dieťa je odkázané na diétne stravovanie, je možné požiadať o dotáciu na stravu, ktorá vám bude vyplatená na váš účet, podľa počtu dní dieťaťa na vyučovaní. Ak splníte podmienku. Podmienkou je požiadať v ŠJ o dotáciu a doložiť správu od lekára ´´špecialistu´´ (nie správu od obvodného lekára), že vaše dieťa je odkázané výlučne na diétne stravovanie.

Školská jedáleň neposkytuje stravu, ak stravník nebude mať dostatočnú sumu na konte stravníka. Predtým ako ŠJ pristúpi k odhláseniu žiaka zo stravy, bude rodič informovaný telefonicky, alebo písomne – oznam dostane dieťa v triede. V takom prípade, je nutné do kancelárie ŠJ doniesť potvrdenie o zaplatení. Až na základe potvrdenia, bude dieťa opätovne prihlásené na obedy.

Odhlasovanie – prihlasovanie

- odhlásiť, respektíve prihlásiť na stravu je možné v kancelárii ŠJ

Odhlasovanie ráno do 8h je možné len v prípade nečakaného zmeneného zdravotného stavu dieťaťa. Ináč vyhlasovať je potrebné deň vopred.

- pre odhlasovanie cez internet na webovej stránke školy, alebo cez aplikáciu ´´strava.cz´´ -

heslo a kód si stravník vyzdvihne v kancelárii ŠJ;

  • za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje;

- Zákonný zástupca dieťaťa je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, pri chorobe, odchode zo školy, školské výlety a pod. zo stravy odhlásiť. V inom prípade mu obed bude vyúčtovaný v plnej výške podľa kategórie dieťaťa z jeho depozitu.

- Zo stravy je potrebné odhlasovať deň vopred

Spôsoby odhlasovania: - telefonicky- 057 44 229 53 (v prípade, že sa vám ozve odkazovač, zanechajte zrozumiteľný odkaz – priezvisko, meno dieťaťa, trieda a dni od kedy – do kedy má byť žiak vyhlásený

- osobne v kancelárii (pokiaľ nie sú epidemické opatrenia)

- v boxe pri jedálni

- prostredníctvom internetu

na stránke školy: www.zsdvojka.sk – stravovanie

cez aplikáciu v mobile: obchod play – strava.cz

- Kód jedálne 9247 (prístupové heslá si vyzdvihnite v kancelárii ŠJ)

Vďaka tejto aplikácií môžete vyhlasovať a prihlasovať dieťa zo stravy i ráno v daný deň do 8 hod.

Spôsoby prihlasovania:

  • Na základe "Zápisného lístka" sa žiak prihlasuje na stravu v ŠJ. Každý nový stravník a stravník, ktorý čip stratil, alebo má poškodený čip, si musí zakúpiť nový v hodnote 4 €. Stravníci, ktorí čip vlastnia, tým platí naďalej. Platba za čip sa stiahne zo zálohovej platby za stravu z konta stravníka (zábezpeka).
  • V prípade, že sa rozhodnete vaše dieťa prihlásiť na obed v priebehu školského roka, je to možné po vypísaní Zápisného lístka, Požiadaním o dotáciu, zakúpení Čipu (ak ho ešte nevlastníte) a po predložení dokladu o zaplatení stravy do 5.tich pracovných dní od prihlásenia žiaka na stravu v ŠJ.

Zabudnutie čipu

  • V prípade, že stravník si čip zabudne doma, má možnosť vyzdvihnúť si náhradný lístok ráno do 8hod. v kancelárii ŠJ (ak nie sú epidemické opatrenia), alebo cez veľkú prestávku od 9,40h – 10h pri školskej jedálni. Cez obed sa náhradné lístky nevydávajú.

Vyzdvihnutie si neodobratej stravy

Len v prvý deň choroby dieťaťa alebo v deň, keď zabudnete odhlásiť svoje dieťa počas jeho neprítomnosti v škole je možné neodhlásenú stravu odobrať hygienicky zabalenú v jednorazových obaloch (nie v súkromných dózach a obedároch) v čase od 12.00 – 14.00 hod. pri zadnom vchode do ŠJ po telefonickej dohode. V takom prípade stravníkovi je obed vyúčtovaný bez dotácie, v plnej výške obeda podľa kategórie dieťaťa. Pri odoberaní zabaleného obeda platíte v hotovosti cenu balného 0,40€ . Počas ďalších dní neprítomnosti dieťaťa v škole, dieťa nemá nárok stravu. Dieťa má nárok na stravu len v prípade, že sa zúčastnilo vyučovacieho procesu. Nie je možné baliť obed viac dní za sebou.

Prísny zákaz je prechod cez kuchyňu! Vchod do kancelárie ŠJ je zo školského dvora.

Preplatky

V júli - vrátenie preplatkov .

Preplatky za stravu budú poukázané na číslo účtu uvedené v zápisnom lístku po júnovej uzávierke v priebehu mesiaca júl. Ak rodič nepožiada o vrátenie celého preplatku, bude mu ponechaný depozit na nový školský rok vo výške 50€. Zvyšné finančné prostriedky budú vrátené na číslo účtu uvedené v zápisnom lístku.

Ak dieťa opúšťa školu, alebo v novom školskom roku nemá záujem o stravovanie, preplatok mu bude vrátený na požiadanie na účet.

Odoberanie stravy pre cudzích stravníkov

Hygienicky zabalenú stravu v jednorázových obaloch si stravník odoberie vo vstupnej chodbe ŠJ z regála od 11,30h do – 12,30h

Cena za 1 obed pre cudzieho stravníka je 3,90€. Cena balného za 1 obed je 0,40€.

V školskom roku 2024 / 2025 začíname variť od 3. septembra 2024

Rodič, ktorý súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami a má záujem o stravu vypíše ´´Zápisný lístok´´, kde potvrdí aj záujem o dotáciu zakrúžkovaním ´´Žiadam´´ . Ak máte záujem o nástup na stravu neskôr, napíšte do zápisného lístka dátum, ktorý vám vyhovuje. Zápisný lístok žiaci 2.ročníka až 9. ročníka odovzdajú triednym učiteľom ráno 3.septembra 2024 do 8h. Tieto zápisné lístky budú hromadne za celú triedu prinesené do kancelárie ŠJ.

Rodič prváka a nový stravník prinesie Zápisný lístok a Návratku – (žiadosť o dotáciu) osobne do kancelárie ŠJ a zakúpi si čip v hodnote 4€.

Kontaktné údaje:

Adresa: Školská jedáleň Sídlisko II 1336, 093 01 Vranov nad Topľou

Tel. Číslo: 057 44 229 53

Č. účtu: SK61 0200 0000 0016 3823 1558