Informácie na škol. rok 2022/2023

Školská jedáleň, Sídlisko II 1336 vo Vranove nad Topľou

Informácie pre rodičov a stravníkov Základnej školy Sídlisko II 1336 a Spojenej školy

Od 1. augusta 2021 zmena právnych úprav zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce , sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

-zákon č.417/2020 Z. z. zo dňa 17.12.2020,ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách

(https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/417/20210801.html) a

-návrh zákona,ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách,ktorý bol schválený NR SR dňa 22.6.2021

(https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=8&CPT=506)

Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

-ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktorí majú nárok na poskytnutie dotácie.Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili , alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:

- v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ je najmenej 50% detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;

- v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi( ďalej len ,,dieťa v HN") alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len ,,dieťa v ŽM"),

- v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti,v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu (ďalej len ,,deti bez daňového bonusu"), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods.4 preukazuje "Čestným vyhlásením".

Neuplatnenie si nároku na daňový bonus rodič preukazuje žiadateľovi (Školská jedáleň) čestným vyhlásením,že ani jeden člen domácnosti si daňový bonus neuplatnil. Ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus je povinný o uvedenom zriaďovateľa (Školská jedáleň) bezodkladne informovať s tým, že si musí byť vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia (trestný čin podvodu podľa §221 zákona č.300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov) a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu.

Suma dotácie na stravu pre deti HN, ŽM, deti bez daňového bonusu sa zvyšuje na 1,30€ za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo v ZŠ a odobralo stravu.Za účasť na vyučovaní sa nepovažuje škola v prírode, na celodennom alebo viacdennom školskom výlete.

Dotáciu na stravu alebo daňový bonus

Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je možné poskytnúť na :

  • Deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti v poslednom ročníku MŠ), nie je možné z dôvodu veku dieťaťa si uplatniť zvýšený daňový bonus,

Rodič môže mať vyplatený dvojnásobný daňový bonus v sume 46,44€ a zároveň dotáciu na stravu v sume 26€, t.j. spolu 72,44€.

  • Deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili (osoby so zdaniteľným príjmom), alebo si nemohli v zmysle zákona o dani z príjmov uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní),

Rodičia si musia vybrať medzi dotáciou na stravu (26€) alebo zvýšeným daňovým bonusom (39,47€)

  • Deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), nie je možné z dôvodu veku dieťaťa si uplatniť zvýšený daňový bonus,

Rodič môže mať vyplatený daňový bonus v sume 23,22€ a zároveň dotáciu na stravu v sume 26€, t.j spolu mesačne 49,22€.

Príklad: (dieťa dovŕšilo 15 rokov dňa 19.10.2021:Rodič si na dieťa uplatňoval daňový bonus, od septembra 2021 nemal nárok na dotáciu na stravu (nárok na zvýšený daňový bonus má poslednýkrát za mesiac , v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov, t.j. október 2021). Od novembra 2021 má nárok na dotáciu na stravu a zároveň daňový bonus v základnej sume 23,22€.

Rodič informuje Školskú jedáleň Sídlisko II, že od mesiaca november 2021 si nemôže uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus vzhľadom na vek dieťaťa a predloží "Čestné vyhlásenie".

Ak si rodič splní túto oznamovaciu povinnosť a predloží Čestné vyhlásenie v októbri 2021 , vzniká mu nárok na poskytnutie dotácie na stravu od 01.11.2021.

Pre rodičov detí ( od 6 do 15 rokov), ktorí majú nárok na zvýšený daňový bonus je výhodnejšie uplatniť si ho, nakoľko ak sa na dieťa poskytne dotácia na stravu v zmysle § 4 ods.3 písm. c) zákona o dotáciách zanikne im nárok na akýkoľvek daňový bonus úplne.

Ak si rodič v čase poskytovania dotácie na stravu uplatní zvýšený daňový bonus je povinný o uvedenom Školskú jedáleň Sídlisko II 1336 vo Vranove nad Topľou informovať, nakoľko v takomto prípade bude dieťaťu poskytovaná dotácia na stravu neoprávnene a bude povinný vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu.

Ak dôjde k zmene v priebehu školského roka, zmenu treba nahlásiť do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala.

Rozpis platieb s dotáciou

Pre deti ZŠ Sídlisko II

Deťom v HN , ŽM - I. stupňa a II. stupňa za stravu uhrádza Mesto Vranov n.T

Deťom bez nároku na dvojitý daňový bonus

I. stupeň: 1. polrok - doplatok k strave (0,21€ x 20 dní) x 5 mesiacov

Do 20.septembra 2022 uhradiť = 21,- €

2.polrok

Do 20.januára 2023 uhradiť = 21,-€

II. stupeň: 1.polrok- doplatok k strave (0,30€ x 20 dní) x 5 mesiacov

Do 20.septembra 2022 uhradiť = 30,-€

2.polrok

Do 20.januára 2023 uhradiť = 30,-€

Pre deti Spojenej školy

v HN, ŽM a deti bez nároku na dvojitý daňový bonus

Do 20. septembra 2022 sa uhrádza strava s dotáciou pre I. a II. stupeň a MŠ na 5 mesiacov(september, október, november, december, január)

Do 20.januára 2023 (za február, marec, apríl, máj, jún).

Paušálna suma za stravu na mesiac je vypočítaná na 20 dni .

I. stupeň: 1. polrok - doplatok k strave (0,21€ x 20 dní) x 5 mesiacov

Do 20.septembra 2022 uhradiť = 21,- €

2.polrok

Do 20.januára 2023 uhradiť = 21,-€

II. stupeň: 1.polrok- doplatok k strave (0,30€ x 20 dní) x 5 mesiacov

Do 20.septembra 2022 uhradiť = 30,-€

2.polrok

Do 20.januára 2023 uhradiť = 30,-€

MŠ 1.polrok- doplatok k strave (0,54€ x 20 dní) x 2 mesiace

Do 20.septembra 2022 uhradiť za 9,10/2022 = 21,60€

Do 20.októbra 2022 uhradiť za 11,12/2022 = 21,60€

Do 20.novembra 2022 uhradiť za 1,2/2023 = 21,60€

2.polrok

Do 20.januára 2023 uhradiť za 3,4/2023 = 21,60€

Do 20.februára 2023 uhradiť za 5,6/2023 = 21,60€

Žiaci stredných škôl a MŠ vo veku od 2 - 5 rokov nemajú nárok na dotáciu ani zvýšený daňový bonus. Na zvýšený daňový bonus nemá nárok dieťa po dovŕšení 15 rokov a je žiakom deviateho ročníka.

Rozpis platieb bez dotácie - pre poberateľov zvýšeného daňového bonusu

(Platby sú paušálne za 20 dní podľa konkrétnych kategórií)

I. stupeň (žiaci 1. - 4.ročníka) 1,51€ /1 obed Spolu (1,51€ x 20 dní) = 30,20€

II. stupeň (žiaci 5. - 9.ročníka) 1,60€ /1obed Spolu (1,60€ x 20 dní) = 32,-€

III. stupeň (žiaci stredných škôl) 1,71€/1obed Spolu (1,71€ x 20 dní) = 34,20€

Desiata - 0,38€Obed - 1,20€

Olovrant - 0,26€ Spolu 1,84€ x 20 dní = 36,80€

Dátumy úhrad

Do 20. septembra 2022 - platíte za september, október 2022

Do 20.októbra 2022 - za november 2022

Do 20.novembra2022 - za december 2022

Do 20.decembra2022 - za január 2023

Do 20.januára 2023 - za február 2023

Do 20.februára 2023 - za marec 2023

Do 20.marca 2023 - za apríl 2023

Do 20.apríla 2023 - za máj 2023

Do 20.mája 2023 - za jún 2023

V júni sa strava už neuhrádza

V júli vrátenie preplatkov nad 50€.

Do sumy 50€ ostávajú finančné prostriedky na účte žiaka na nový školský rok.

Za stravu je možné uhradiť aj jednorázovo za 10 mesiacov.

Každý stravník musí mať uhradenú stravu mesiac vopred, do 20. dňa v mesiaci, ináč sa pozastavia obedy

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0016 3823 1558

Variabilný symbol: - ostáva z predchádzajúceho školského roku

- nový stravník dostane v kancelárii ŠJ

Popis transakcie: - priezvisko, meno a trieda žiaka

Školská jedáleň neposkytuje stravu, ak stravník nebude mať dostatočnú sumu na konte stravníka. Predtým ako ŠJ pristúpi k odhláseniu žiaka zo stravy, bude rodič informovaný telefonicky, alebo písomne - oznam dostane dieťa v triede. V takom prípade, je nutné do kancelárie ŠJ doniesť potvrdenie o zaplatení. Až na základe potvrdenia, bude dieťa opätovne prihlásené na obedy.

Odhlasovanie - prihlasovanie

- odhlásiť, respektíve prihlásiť na stravu je možné v kancelárii ŠJ

Odhlasovanie ráno do 8h je možné len v prípade nečakaného zmeneného zdravotného stavu dieťaťa. Ináč vyhlasovať deň vopred.

- pre odhlasovanie cez internet na webovej stránke školy,alebo cez aplikáciu - si stravníci vyzdvihnú heslo a kód v kancelárii ŠJ;

  • za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje;

- Zákonný zástupca dieťaťa je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, pri chorobe, odchode zo školy, školské výlety a pod. zo stravy odhlásiť.

- Zo stravy je potrebné odhlasovať deň vopred najneskôr do 14.00 hod.

Spôsoby odhlasovania: - telefonicky- 057 44 229 53 (v prípade, že sa vám ozve odkazovač, zanechajte zrozumiteľný odkaz - priezvisko,meno dieťaťa, trieda a dni od kedy - do kedy má byť žiak vyhlásený

- osobne v kancelárii (pokiaľ nie sú epidemické opatrenia)

- v boxe pri jedálni

- prostredníctvom internetu

na stránke školy: www.zsdvojka.sk - stravovanie

cez aplikáciu v mobile: obchod play - strava.cz

- Kód jedálne 9247(prístupové heslá si vyzdvihnite v kancelárii ŠJ)

Vďaka tejto aplikácií môžete vyhlasovať a prihlasovať dieťa zo stravy i ráno v daný deň do 8 hod.

  • Na základe zápisného lístka sa žiak prihlasuje na stravu v ŠJ. Každý nový stravník a stravník, ktorý čip stratil, alebo má poškodený čip, si musí zakúpiť nový v hodnote 4 €. Stravníci, ktorí čip vlastnia, tým platí naďalej. Hodnota čipu sa stiahne zo zálohovej platby za stravu - konta stravníka.
  • V prípade, že sa rozhodnete vaše dieťa prihlásiť na obed počas školského roka, je to možné po vypísaní zápisného lístka, zakúpení čipu ak ho nemáte a po predložení dokladu o zaplatení stravy v ŠJ.

Zabudnutie čipu

  • V prípade, že stravník si čip zabudne doma, má možnosť vyzdvihnúť si náhradný lístok ráno do 8hod. v kancelárii ŠJ (ak nie sú epidemické opatrenia), alebo cez veľkú prestávku od 9,40h - 10h pri školskej jedálni. Cez obed sa náhradné lístky nevydávajú.

Vyzdvihnutie si neodobratej stravy

Len v prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať hygienicky zabalenú v jednorazových obaloch v čase od 14.00 - 14.30 hod. pri zadnom vchode do ŠJ po telefonickej dohode, ale v takom prípade stravník uhrádza v hotovosti cenu balného 0,40€. Ďalšie dni choroby, dieťa nemá nárok na stravu. Dieťa má nárok na stravu len v prípade, že sa zúčastnilo vyučovacieho procesu.

Prísny zákaz je prechod cez kuchyňu. Vchod do kancelárie ŠJ je zo školského dvora. V čase pandémie prosíme o nosenie rúška, dezinfekciu rúk pri dverách a používanie vlastného pera.

Preplatky

Preplatky za stravu budú poukázané na číslo účtu uvedené v zápisnom lístku po júnovej uzávierke v priebehu mesiaca júl. Preplatky v hodnote do 50 eur budú ponechané na nový školský rok. V prípade, že chcete celý preplatok vrátiť, treba požiadať v kancelárii ŠJ. Taktiež, ak dieťa opúšťa školu, alebo v novom školskom roku nemá záujem o stravovanie, preplatok mu bude vrátený na požiadanie na účet.

Diétne stravovanie

Školská jedáleň Sídlisko II 1336, neposkytuje diétne stravovanie.

Odoberanie stravy pre cudzích stravníkov

Hygienicky zabalenú stravu v jednorázových obaloch si stravník odoberie vo vstupnej chodbe z regála od 11,30h do - 12,30h

Cena za 1 obed pre cudzieho stravníka je 2,91€. Cena balného za 1 obed je 0,40€.

V školskom roku 2022 / 2023 začíname variť od 6. septembra 2022

Rodič, ktorý súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami a má záujem o stravu od 6. septembra 2022, vypíše zápisný lístok . Kto má záujem o nástup na stravu neskôr, napíše do zápisného lístka dátum, ktorý vám vyhovuje. Zápisný lístok žiaci 2.ročníka až 9. ročníka odovzdajú triednym učiteľom ráno 6.septembra 2022 do 8h. Tieto zápisné lístky budú hromadne za celú triedu prinesené do kancelárie ŠJ.Rodič prváka a nový stravník prinesie zápisný lístok osobne do kancelárie ŠJ a zakúpi si čip v hodnote 4€.